Ly_Hoang_Official

MSFT - Tới rồi! Entry tới rồi....!!!

Giá lên
NASDAQ:MSFT   Tập đoàn Microsoft
Mời anh em xem video và xem lại bài phân tích trước đó nữa nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.