thuyennguyen2011

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH KHÍ KỲ HẠN THÁNG 12/2021 Ngày: 5/11/21

Giá lên
NYMEX:NGZ2021   Henry Hub Natural Gas Futures (Dec 2021)
KHUYẾN NGHỊ: MUA
Điểm vào: 5.6x
Chốt lời: 6.x
Cắt lỗ: 5.3x
Liên hệ: 0931604827
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.