UnknownUnicorn4548749

NOKJPY 16-12-2019 MÔ HÌNH NÊM

Giá lên
FOREXCOM:NOKJPY   Norwegian Krone / Japanese Yen
Hiện tại giá đã breakout khỏi mô hình nêm, kịch bản hiện tại
canh buy limit tại vùng cầu d1 , sl như hình, ưu tiên chốt tại biên trên kênh giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.