dinhchien

NZDUSD - Swing trade setup (Long)

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- H1: chờ hình đảo chiều xác nhận.
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.