dinhchien

NZDUSD [Swing setup] - Mua theo quy luật tăng khung H4

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
* 50% khi dự đoán hình từ quá khứ.
- Stop loss tính từ neckline - chỉ báo ATR (từ đỉnh gần nhất).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.