COMEX:SIK2021   SILVER FUTURES (MAY 2021)
Tin tức cơ bản:
- Chủ đề chính xoay quanh gói hỗ trợ 1900 tỷ của Chính Phủ Mỹ.

Góc nhìn kỹ thuật:
- Giá tăng trở lại sau khi chạm vào vùng hỗ trợ 26.165.
- Hiện tại, giá đang có dấu hiệu điều chỉnh nhỏ, đi ngang trong biên độ hẹp.
- Kỳ vọng mua ngắn trong ngày. Vùng giá kỳ vọng 27.600 - 27.980
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.