minhmango

SP500 chuẩn bị test lại đỉnh cũ

Giá lên
CME:SP1!   None
Như ở nhận định trước mình đã khuyến nghị long SP500 về lại đỉnh cũ thành công. Sau khi không thể phá qua thì hiện giá đã điều chỉnh về lại vùng tích luỹ trước đó và cũng rất phù hợp với upward trendline.
Theo phản ứng của giá tại vùng này là nến rút chân và theo sau là nến rất bullish , mình kỳ vọng SP500 trong 1 vài tuần tới có thể test lại đỉnh cũ tạo 3028 và nếu may mắn có thể phá được đỉnh đó và bứt phá xa hơn.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.