DatTong

SPX 500, Sự thay đổi trend trên D1.

Đào tạo
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
SPX 500, Sự thay đổi trend trên D1.
--> Hình thành downtrend nhỏ.