NgocHaiPearlie

SPX - Vượt qua 2800 hướng đến 2940

TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Chỉ số CK Mỹ đã tăng vượt được mức 2800 tạo xu hướng tăng trở lại, kỳ vọng đạt đỉnh cũ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.