NangSaigon8568

SPX: Chạm kháng cự ngay khi đạt đỉnh hơn 3000 điểm

Giá xuống
NangSaigon8568 Cập nhật   
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Mục tiêu giảm về hỗ trợ tại đỉnh cũ.
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động:
đã về đến khu vực hỗ trợ thứ 2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.