NangSaigon8568

SPX: Chạm kháng cự ngay khi đạt đỉnh hơn 3000 điểm

Giá xuống
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Mục tiêu giảm về hỗ trợ tại đỉnh cũ.
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động: đã về đến khu vực hỗ trợ thứ 2