NhatHoang_DataAnalysis

TRX Done target 1 : 0.0953 , Continue to increase

Giá lên
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
I'm always looking for graphs with the earliest signs of pumping for the community and TRX is one of them
This is the first of the charts we've drawn since Aug 11 to hit our target


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.