UnknownUnicorn1044172

TWITTER - D1 | LONG tại giá 30 đến 31 và TARGET tại 36-38

Giá lên
NYSE:TWTR   TWITTER INC
>> Cổ phiếu Twitter dự đoán của tôi là sẽ có đợt hồi phục tốt sau khi đã giảm tới 20% giá trị.
>> Bằng phương pháp phân tích kỹ thuật và kinh nghiệm thị trường, tôi đề xuất ý tưởng kinh doanh:

Twitter - D1 | Mua tại giá 30 --> 31 và Target tại 36 -> 38
----------------
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.