team4fx

EQH và EQL - Tại sao cần nó

Đào tạo
TVC:US10   Trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ 10 năm
Trong SMC có một thuật ngữ LIQUIDITY HIGH/ LOW - Xóa thanh khoản trên đỉnh/ Đáy.
Sell Side Liquidity EQL -Xóa thanh khoản đáy.
Buy Side Liquidity EQH - Xóa thanh khoản đỉnh

Các bạn hình dung như sau:
Giá từ SWING HIGH / SWING LOW - Mở 1 cấu trúc phụ - tức là quá trình nó điều chỉnh về.
Trong quá trình điều chỉnh - Giá có thể tạo một trend con - dụ đám đông nhà đầu tư vào.
Sau đó bẻ gãy xu hướng đi - Từ đó sẽ tạo được một vùng quét thanh khoản.
Cấu trúc tăng sẽ quét được thanh khoản đáy
Cấu trúc giảm thì sẽ có quét thanh khoản đỉnh.
Dựa vào EQH và EQL ta có một số cách quét thanh khoản như hình

Nói cách khác - LIQUIDITY là hành trình tạo 1 bẫy giá - tập trung đám đông vào.
Sau đó Quét Sạch vùng tập trung Stoploss. Và tạo thanh khoản cho các tổ chức khác bằng hành động tạo ra sự bốc đồng dựa vào tin tức/ dòng tiền và tốc độ di chuyển nhanh làm cho chúng ta không kịp trở tay.

Cách thoát khỏi bẫy giá:
* Break Entry- BE trước khi tin ra.
* TP tránh khu vực đám đông đặt TP
* Khi giá đã chạy thì không bám theo- no FOMO

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.