dinhchien

US30 - Giảm theo hình quá khứ

Giá xuống
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chúc may mắn.