dinhchien

US30 - Head and Shoulder setup (SHORT)

Giá xuống
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chúc may mắn.