dinhchien

US30 - Đã có tín hiệu tăng khung H1 (giao dịch loại 4)

Giá lên
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
- stop loss, stop loss và stop loss.
- Chiêu cũ: 3 mục tiêu Elliot

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.