dinhchien

US30 - Đã có tín hiệu tăng khung H1 (giao dịch loại 4)

Giá lên
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
- stop loss, stop loss và stop loss.
- Chiêu cũ: 3 mục tiêu Elliot