dinhchien

US30 - Giao dịch loại 2 tham khảo (Bán)

Giá xuống
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
- Kỳ vọng test đáy và hoàn thành hình Bướm.
- Luôn stop loss.