dinhchien

US30 - Giao dịch loại 2 tham khảo (Bán)

Giá xuống
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
- Kỳ vọng test đáy và hoàn thành hình Bướm.
- Luôn stop loss.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.