dinhchien

US30 - Giao dịch loại 2 - 3% rủi ro tài khoản.

Giá xuống
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
- Luôn dừng lỗ (Stop loss).
- Chìa khóa giao dịch: xác suất 50% khi dự báo hình từ quá khứ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.