FAST-TRADING

US30 tiếp tục bám xu hướng giảm trong hôm nay

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng US30 hôm nay đang trong trend giảm, chú ý các Zone Sell trong ngắn hạn, thị trường chỉ đảo chiều khi Zone 2 bị breakout.

Zone 1: 35151 - 35200
Zone 2: 34883 - 34917
Zone 3: 34603 - 34641
Zone 4: 34311 - 34315

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.