FAST-TRADING

US30 TIẾP TỤC SELL VỀ ZONE 4

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Với sự việc lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đã làm cho thị trường có xu hướng giảm tiếp diễn trong ngắn hạn. US30 hôm nay có thể canh Sell về Zone 4.

Zone 1: 33513 - 33595
Zone 2: 33139 - 33331
Zone 3: 32907 - 33004
Zone 4: 32494 - 32605
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.