FAST-TRADING

US30 tích luỹ sideway trong biên giảm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại đang duy trì trong biên tích luỹ giảm, chú ý khu vực Reversal Zone, nếu như breakout được vùng đó thì giá mới tăng trở lại.

Zone 1: 35151 - 35200
Zone 2: 34831 - 34860
Zone 3: 34606 - 34672

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.