FAST-TRADING

US30 hôm nay vẫn duy trì trong biên giảm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng US30 hôm nay vẫn tiếp tục duy trì trong biên giảm, chú ý các vùng sau
Zone 1: 35061 - 35084
Zone 2: 34912 - 34948
Zone 3: 34762 - 34763

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.