FAST-TRADING

US30 TÍCH LUỸ TRONG XU HƯỚNG GIẢM

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Những diễn biến mới xung quanh Ukraine đang thổi bùng lên ngọn lửa giao dịch nóng tại các sàn giao dịch tại New York. Chỉ số Dowjone tiếp tục duy trì tích luỹ trong xu hướng giảm, chúng ta có thể tiếp tục canh Sell tại Zone 3 trong hôm nay.

Zone 1: 34536 - 34562
Zone 2: 34262 - 34366
Zone 3: 33837 - 34037
Zone 4: 33405 - 33523

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.