dinhchien

US30 - Hình Wolfwave cho đợt giảm cuối tuần

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
- Luôn stop loss.
- Chìa khóa giao dịch: xác suất luôn 50/50.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.