CRYPTOCAP:USDC.D   Market Cap USDC Dominance, %
Cập nhật thị phần USDC ngày 25/5/2022.
Phá key lv quanh vùng 3.75% thì rất tốt cho toàn thị trường .
Anh em tham khảo

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.