DatTong

USOIL, WTI CRUDE OIL, H1, SELL

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá test cản và đóng dưới cản, hình thành mô hình 2 đỉnh.
Đánh tiếp diễn xu hướng--> Sell
Bình luận:
Dời stoplloss vào entry !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.