DatTong

USOIL, Hình thành mô hình 2 đáy nhỏ--> Mua lướt

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
USOIL , Hình thành mô hình 2 đáy nhỏ--> Mua lướt
Bình luận:
Profit >100pip
Bình luận:
profit ~200pip. Close 2/3 volume !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.