DatTong

USOIL, Hình thành mô hình 2 đáy nhỏ--> Mua lướt

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
USOIL , Hình thành mô hình 2 đáy nhỏ--> Mua lướt
Bình luận: Profit >100pip
Bình luận: profit ~200pip. Close 2/3 volume !