DuyphongFX88

Cơ hội short OIL trên h1 đang khá đẹp

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Nếu h1 giá đóng dưới 55.72, mình sẽ short và TP tại 53.86, SL tại 56.18

RR là ~ gần 1 : 3

Rất đáng vào nhé ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.