NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá vn 30 đàm thanh hiệp

HOSE:VN30   VN30 Index
lần thứ 7 giao dịch trung hạn target từ 10 -30 điểm, hiện tại bên mình đã chốt xong lệnh này
kết thúc 1 năm đầy sóng gió
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.