dinhchien

VN30 - Cập nhật đếm sóng Đối xứng (Symmetry wave)

Đào tạo
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
- Nhìn từng nhóm sóng để dự đoán xu hướng của từng khung thời gian.
+ Khung Ngày (daily): đang ở nhóm sóng giảm 1, 2, 3 màu nâu đỏ đậm.
+ Khung 4 giờ (H4): đang ở nhóm sóng tăng
+ Khung 1 giờ (H): đang ở nhóm sóng tăng.
Với tính hình sóng hiện tại chỉ nên mua vào ở nhóm sóng H4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.