dinhchien

VN30 - Cập nhật đếm sóng Đối xứng (Symmetry wave)

Đào tạo
HOSE:VN30   VIETNAM 30
- Nhìn từng nhóm sóng để dự đoán xu hướng của từng khung thời gian.
+ Khung Ngày (daily): đang ở nhóm sóng giảm 1, 2, 3 màu nâu đỏ đậm.
+ Khung 4 giờ (H4): đang ở nhóm sóng tăng
+ Khung 1 giờ (H): đang ở nhóm sóng tăng.
Với tính hình sóng hiện tại chỉ nên mua vào ở nhóm sóng H4