hagonwuan

vnindex điều chỉnh

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
giá đã xuống ,việc vnindex điều chỉnh không còn là điều xa lạ . nhưng có lẽ đây là một đợt điều chỉnh khá lớn từ đợt phong tỏa đầu đến giờ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.