hagonwuan

tiếp theo sẽ thế nào đây??chờ đợi ư? hãy cùng xem kỹ biểu đồ nào

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
xu hướng vẫn là tăng . và theo ai đó đã từng nói tháng 1 giá thường tăng bởi các quỹ thường giải ngân vào đầu năm, đó là ở Mỹ. và Mỹ tăng thì bị nước nhỏ như ta bị ảnh hưởng là điều đương nhiên.