hagonwuan

tiếp theo sẽ thế nào đây??chờ đợi ư? hãy cùng xem kỹ biểu đồ nào

Giá lên
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
xu hướng vẫn là tăng . và theo ai đó đã từng nói tháng 1 giá thường tăng bởi các quỹ thường giải ngân vào đầu năm, đó là ở Mỹ. và Mỹ tăng thì bị nước nhỏ như ta bị ảnh hưởng là điều đương nhiên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.