hagonwuan

VNINDEX có thể mua được

Giá lên
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
VNINDEX sẽ tăng ư ?? Tôi cũng rất trăn trở khi đưa ra ý tưởng này cho các bạn , tôi một người thiên về phân tích kỹ thuật và phân tích xu hướng nên có thể nói VNINDEX tăng trong dài hạn sau đợt điều chỉnh vừa rồi. Nhưng đó là xét trên biểu đồ. Còn với chỉ thị 16 và việc cách ly hiện nay có thể sẽ đi ngang chứ không tăng ngay. Việc phân tích giúp các bạn đang giữ cổ phiếu VNINDEX có thể yên tâm hơn. Chào .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.