hagonwuan

retest hoàn thành.có thể mua được VNINDEX cho dài và trung hạn

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
việc retest thực sự cần cho một xu hướng mới .Và việc phá vỡ xu hướng và quay lại theo cách không ngờ khiến cho biểu đồ khó hình dung hơn .
việc dich bệnh khiến cho người dân cách ly theo chỉ thị 16 của chính phủ cũng khiến nền kinh tế suy yếu.
Mong việc phân tích trên biểu đồ và đưa ra kết quả trên khiến cho các bạn đưa ra lựa chọn cho mình một cách đúng hơn.

Bình luận