NguyenQuangHien

VPB - KỲ VỌNG NỚI ROOM TÍN DỤNG

Giá lên
HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Về mặt kỹ thuật: sau khi break trendline giảm giá thì VPB đã hình thành 1 mô hình đáy đôi nhỏ cho tín hiệu đảo chiều và test thành công đường cổ của mô hình -> cho điểm mua khá đẹp quanh vùng 28 - 29
Về mặt cơ bản: VCB, MBB và VPB là 3 ngân hàng đang được kỳ vọng ưu tiên cho đợt nới room tín dụng để tiếp tục giải ngân trong các tháng cuối năm nay. Thông tin sẽ bổ trợ khá tích cực cho VPB trong giai đoạn tới.
-> Khuyến nghị: có thể mua mới tại vùng hiện tại
Mục tiêu ngắn hạn: 30-32
Dừng lỗ: thủng 27.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.