bobbiboy8x

WTI - USD đề xuất buy

Giá lên
BLACKBULL:WTI   WTI Light Crude Oil
phương pháp sử dụng: Bẫy giá

Vô lệnh sớm

Dừng lỗ ở dưới và 2 mục tiêu chốt lời ở trên, có thể đi 3 lệnh, 1 lệnh cuối thả nổi


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.