SonPriceAction

Dầu thô, chuẩn bị mua lên!

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Xu hướng d1: uptrend
Mô hình giá bullish fakey - mô hình phá vỡ giả của inside bars đã được hình thành vào hôm thứ 6 tuần trước.
==> Buy khi giá vượt qua 42.6. Sl như trên hình, TP 1/2 tại 1 R, còn lại trailing stop
Hãy quản lý vốn hợp lý
Happy and safe trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.