GKFXPrimeVN

WTIN8 - 18/06/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 64,60

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 63,60 với mục tiêu 65,15 & 65,55.

Phương án phụ: nếu vượt qua 63,00, có thể tới 62,4 & 61,7.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI vừa rơi vào vùng overbought.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.