DatTong

XAGUSD, Silver, Bán theo TF H4

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
H4:
- Cấu trúc downtrend
- Giá đi xuống, đóng dưới cản
- Giá đang hồi lại test cản
--> CHờ tín hiệu--> Bán
Bình luận:
Gias test cản và cho tín hiệu đi xuống!

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.