SonLe_Trader-It-Noi

BÁN SILVER (XAG/USD) - Simple Price Action

Giá xuống
SonLe_Trader-It-Noi Cập nhật   
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
- Xu Hướng: Ngưng
- Động Lượng: Giảm
- Giá đã Pullback xong (Big Inside Bar)
=> BÁN

Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 3
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá đã chạm giá StopLoss tại 29.82
Kết quả: Lỗ (-1R)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.