DinhhongTrader

Đồng thuận đa khung thời gian cho tín hiệu Entry SELL

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng xu hướng Giảm chiếm ưu thế

Đồng thuận đa khung thời gian cho tín hiệu Sell xuống

Vào lệnh tại cùng Keylevel M30 - Thoát tại đáy cũ

Canh SELL XAUUSD vùng giá : 1653 - 1655

Stop Loss : 1665
Take Profit: 1640

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.