Andy_Tonyfx

GOLD CANH BUY LẠI

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD UPDATE LẠI CHIẾN LƯỢC
CANH BUY LẠI 1758-60 SL 1754
TP 1775
TP 1790
Xu hướng hiện tại là tăng nhé cả nhà
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.