UnknownUnicorn23499361

Sóng Elliott của vàng khung h1 (cập nhật)

UnknownUnicorn23499361 Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng (XAUUSD) có thể đang hoàn thành dạng sóng Elliott Flat mở rộng ở khung thời gian 60 phút.
Sóng c thường bằng 1, 1.618 hoặc 2.618 sóng a.

Xem các post trước

Nhấn vào hình

_____________________________________

This is Gold Elliott Wave projection in 60 minutes timeframe.
Gold is running Flat correction (3-3-5) now.
Wave c often equal wave a or 1.618-2.618 wave a.
If abc correction is elongated flat, wave c ~ 3 wave a.
Bình luận:
abc flat có thể đã hoàn thành
với a ~ c

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.