FAST-TRADING

GOLD giả định mẫu sóng A-B-C

Giá lên
FAST-TRADING Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tuần trước, sau khi hoàn thành cấu trúc sóng chéo thì đã bắt đầu điều chỉnh trở lại và đang tạo vị thế cân bằng.

Hiện tại nếu chúng ta xem xét cấu trúc sóng hiệu chỉnh ngắn hạn thì mô hình điều chỉnh A-B-C đang có thể xảy ra với nhịp hiện tại đang là nhịp sóng C. Trong cấu trúc sóng C sẽ có 5 sóng nhỏ bên trong và dự kiến sẽ hoàn thành quanh vùng 1744 - 1747, cũng là vùng 50% của con sóng tăng trước đó.

Tuy nhiên, vẫn không loại trừ khả năng sóng IV là sóng cụt nếu như lực cầu quá mạnh và tiếp tục đẩy giá tăng lại trong ngày.

Chúng ta sẽ chia ra 2 phương án giao dịch:
PA1: Chờ Buy tại vùng 1744 - 1747. Cắt lỗ tại 1736
PA2: Trường hợp lực cầu đủ mạnh đẩy giá breakout khỏi đỉnh sóng IV (1752.2) thì sẽ Buy tại đây, cắt lỗ tại 1746.

Cả 2 phương án đều chốt lời tại 1756 - 1760.
Bình luận:
Thị trường đã chạy theo phương án 2.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.