DatTong

XLMUSD, Stellar/ Dollar, H4, SHS pattern, giá giảm

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
BINANCE:XLMUSD   Stellar
D1: H4, Xuất hiện mô hình vai đâu vai
--> Sell
Bình luận:
Hiện tại, giá vẫn chưa phá resistance on Daily.
Chiến lược vẫn tiếp tục !
Bình luận:
Giá đã phá vỡ đường liền cổ trong mô hình vai đầu vai và tiếp diễn mô hình !
Bình luận:
Hiện tại, giá đang di chuyển đúng xu hướng như dự đoán
Bình luận:
Giá vẫn tiếp tục đi đúng xu hướng đã dự đoán !
Bình luận:

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.