DatTong

XLMUSD, Stellar, Up

Giá lên
DatTong Cập nhật   
BINANCE:XLMUSD   Stellar
Dự đoán giá theo H4 !
Đã hủy lệnh:
No signal bar!
Bình luận:
Bình luận:

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.