thuyennguyen2011

KHUYẾN NGHỊ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 1/2022 Ngày: 27/10/21

CBOT:ZSX2021   Soybean Futures (Nov 2021)
1.Tình hình thị trường:
•USDA báo cáo Trung Quốc và Mexico đã mua lần lượt 199,000 và 125,730 nghìn tấn Đậu trong phiên hôm qua. Theo ước tính của S&P Global Platts, diện tích trồng Đậu tương sẽ được nâng thêm 3 triệu Mẫu lên 90 triệu Mẫu Anh qua đó nâng tổng diện tích trồng Ngô và Đậu tương lên mức 182 triệu Mẫu
2. Khuyến nghị: MUA
Điểm vào: 1224.x - 1225.x
Điểm ra: 1244.x - 1254.x
Cắt lỗ: 1219.x
Nếu giá tăng vượt vùng 1250.x, kết liên tiếp 3, 4 nến 30M/1H, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua nhanh, TP: 5 – 7 giá.
Contact: 0931 60 48 27

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.