correction

Ý tưởng Giao dịch 2
Các ý tưởng đào tạo 4
Scripts 8

Đào tạo và nghiên cứu