Steem (Tiền điện tử)

Ý tưởng Giao dịch 4
Scripts 6

Dự đoán và phân tích

Steem (Tiền điện tử)

Steem là một loại tiền điện tử được phát hành vào năm 2016. Đồng tiền này có thể được giao dịch trên thị trường tự do thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc thông qua trao đổi trực tiếp với các loại hàng hoá và dịch vụ khác. Giá trị của đồng tiền này rất biến động do bị hạn chế số lượng lưu thông trên thị trường. Do tính thanh khoản không phải quá cao nên các giao dịch nhỏ cũng có thể tác động đến giá trị của đồng tiền. Người ta có thể khai thác tiền thông qua Steemit, mặc dù đây không phải là cách chính yếu. Các đơn vị tiền này có thể được mua bán với các loại tiền điện tử khác khác.

Steem có 3 đơn vị khác nhau:
-Steem, có thể mua bán được trên thị trường
-Steem Power, không thể bán trong 2 năm
-Steem Dollar, có thể chuyển đổi thành Steem hoặc Steem Power
Steemit là một nền tảng mạng xã hội thu hút những người quan tâm đến việc sử dụng Steem một cách tự nhiên. Trái ngược với Bitcoin và Litecoin, đồng tiền điện tử này không bị giới hạn về số lượng tối đa được lưu hành.