Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
EMCAISHARES V PLC
25100COP0.00%0COP
Bán
00
IUESISHARES V PLC
38060COP0.00%0COP
Bán
00
IUHCISHARES V PLC
46330COP0.00%0COP
Bán
291.344M
IUITISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF
83500COP−0.26%−220COP
Mua
2.1K175.35M
IWVLISHARES IV PLC
165290COP0.00%0COP
Bán
00
SDIAISHARES IV PLC
25610COP3.85%950COP
Mua
3.786K96.959M